loading image

Av. Meltem İnce

Av. Meltem İnce

avukatmeltemince

1978 yılı İzmir doğumlu olup lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İcra ve İflas Hukuku ile ilgili dava ve icra takibi yönetimi ağırlıklı olmak üzere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku dallarında Hukuki Danışmanlık Süreçlerinin Yönetimi ile ilgilenmiştir. Borçlunun borcunu ödememesi veya ödeyememesi durumunda, borcun yasal yollarla borçlunun varlıklarına el konarak karşılanmasını icra kanalı ile sağlanması konularında müvekkillerine hukuki hizmet vermiştir.

Mart/2013-Haziran/2017 tarihleri arasında çalıştığı hukuk bürosunda tüm icra dosyalarının takibinden sorumlu avukat olarak meslek hayatına devam etmiştir. Bu büronun müvekkil portföyünde yer alan sigorta şirketleri ve birçok özel şirketler nedeniyle özellikle İcra Ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku ile bu konulardaki ihtilafların çözümünde uzmanlaşmıştır.

Av. Meltem İnce, Bankalar ile diğer mali ve finansal kurumlardan satın alınan alacakların ve diğer varlıkların, borçlulardan tahsil edilmesi ve yeniden yapılandırılması, teminatların nakde çevrilmesi yönünde faaliyet gösteren bu büroda hızlı tahsilat politikasını ve verimliliği öne çıkartarak varlık yönetim şirketleri ile borçlular arasında köprü hizmeti görmek ve tüm tarafların memnun kaldığı iş çözümleri üretme konusunda uzmanlaşmıştır.

Çalışma Alanları

Büromuz gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin alacaklarının icra ve iflas yolu ile takibi konusunda gerekli mesleki titizlik ve özeni göstererek çalışmaktadır. Büromuz ayrıca gerçek kişi ve tüzel kişilere icra iflas akanında danışmanlık vermekte ve onları yetkili makamlar önünde temsil etmektedir.

Bu takipler neticesinde tahsilatların yapılması, alacakların teminatlandırılması, borçlu veya alacaklıların tasfiye ve iflas süreçlerinde temsil edilmesi, iflas erteleme başvurularının yürütülmesi de dahil olmak üzere ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ile ilgili her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Büromuz Yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin şirketler hukuku açısından değerlendirilmesi, Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun olarak müvekkillerimize pratik ve işlevsel hukuki tavsiyeler vermekteyiz. Bu kapsamda hukuk büromuz tarafından, İşçi-İşveren arasında vuku bulan uyuşmazlığın davaya dönüşmemesi bakımından gerekli hukuki yönlendirmenin yapılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi için destek verilmesi, İş Hukukundaki güncel konular ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak şirket yönetimine ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne destek verilmesi, müvekkil şirketler tarafından bildirilen soru ve durumlara yönelik hukuki görüş bildirilmesi, personel sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyası hazırlanması ile ilgili bilgilendirme gibi hizmetler verilmektedir.