loading image

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Büromuz gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin alacaklarının icra ve iflas yolu ile takibi konusunda gerekli mesleki titizlik ve özeni göstererek çalışmaktadır. Büromuz ayrıca gerçek kişi ve tüzel kişilere icra iflas akanında danışmanlık vermekte ve onları yetkili makamlar önünde temsil etmektedir.

Bu takipler neticesinde tahsilatların yapılması, alacakların teminatlandırılması, borçlu veya alacaklıların tasfiye ve iflas süreçlerinde temsil edilmesi, iflas erteleme başvurularının yürütülmesi de dahil olmak üzere ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ile ilgili her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Büromuz Yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin şirketler hukuku açısından değerlendirilmesi, Şirketlerin esas sözleşmelerinin gerek Türk Ticaret Kanunu’na uyum gerekse farklı pay sahibi grupları arasındaki anlaşmaların yansıtılması amacıyla tadil edilmesi, grup içi yeniden yapılandırma, bölünme, birleşme, nev’i değiştirme, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırması işlemleriyle şirket kayıtlarının tutulması konusunda hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler ile hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışmanın kültürel hassasiyetine uygun olarak müvekkillerimize pratik ve işlevsel hukuki tavsiyeler vermekteyiz. Bu kapsamda hukuk büromuz tarafından, İşçi-İşveren arasında vuku bulan uyuşmazlığın davaya dönüşmemesi bakımından gerekli hukuki yönlendirmenin yapılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi için destek verilmesi, İş Hukukundaki güncel konular ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak şirket yönetimine ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne destek verilmesi, müvekkil şirketler tarafından bildirilen soru ve durumlara yönelik hukuki görüş bildirilmesi, personel sözleşmelerinin hazırlanması, özlük dosyası hazırlanması ile ilgili bilgilendirme gibi hizmetler verilmektedir.

Büromuz anlaşmalı-çekişmeli boşanma, maddi/manevi tazminat, velayet, nafaka, babalık, evliliğin butlanı/iptali, mal rejiminin tasfiyesi ile alacak davaları gibi aile hukukuna ilişkin konularda avukatlık hizmeti vermektedir.

Büromuz ortaklığın giderilmesi davaları, vasiyetname tanzimi, miras taksim sözleşmeleri, muis muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davaları, tenkis davaları, miras sebebiyle istihkaka davaları , vasiyetnamenin iptali gibi Miras hukuku kapsamındaki davarlın takibi ve tereke ile ilgili diğer konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları başta olmak üzere, idare hukuku konuları kapsamındaki diğer davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, tüketicileri mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek Tüketici Hukukundan doğan haklarının temini bakımından danışmanlık hizmeti vermektedir.